Polityka prywatności

dowiedz się jak

Szanujemy twoje dane

POLITYKA PRYWATNOŚCI
OBOWIĄZUJĄCA NA STRONACH INTERNETOWYCH
WWW.SALONMARBELLA.PL
WWW.OZINGA.PL ORAZ WWW.CENTRUMPORFIRU.PL
Preambuła do Polityki Prywatności
OZINGA Tomasz Korczyński będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności
powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią
ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę
Prywatności obowiązującą na stronach internetowych www.salonmarbella.pl,
www.ozinga.pl oraz www.centrumporfiru.pl
Treść Polityki Prywatności
Administratorem przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających danych osobowych
jest OZINGA Tomasz Korczyński z siedzibą przy ul. Herbacianej 5; 58-240 Piłwa Górna, NIP
882-180-46-08, zwana w dalszej części Administratorem
1. Użytkownik wyżej wskazanych stron internetowych oraz osoba odwiedzająca wymienione
wyżej witryny zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej Polityki
Prywatności.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie
zmienionej wersji na naszych witrynach internetowych. W związku z tym Użytkownicy
proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z
jej ewentualnymi zmianami.
3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej
wskazanych stronach internetowych. Zawartość powyższych witryn, w szczególności ich
forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym OZINGA Tomasz Korczyński.
Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych w witrynach odbywać się może
wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorem.
4. Użytkownicy korzystający z powyższych stron internetowych pozostają anonimowi do
czasu aż zdecydują o kontaktcie drogą mailową lub telefoniczna. Udostępniając tą drogą
swoje dane Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę
zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację
OZINGA Tomasz Korczyński przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa
polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
5. Dane uzyskiwane od Użytkowników przez formularz kontaktowy, mailowo lub
telefonicznie będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach statystycznych,
nie będą natomiast wykorzystywane w celach marketingowych.
6. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wyżej wskazanych
stron internetowych, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego
dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim
jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazanych stron.
7. W wypadku gdy wyżej wskazane strony internetowe zawierają łącza do innych witryn
internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny
praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania
danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką
prywatności odwiedzanego serwisu.
8. Administrator informuje, iż przeglądanie jednej z wyżej wskazanych stron internetowych
może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają
automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie. W wypadku gdy
Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować
przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
Sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane:
Informacje dotyczące danych osobowych
Pana/i dane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru
2. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń
3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c,d,e,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Kategorie danych
W celu zrealizowania zamówienia wymagamy podania danych określonych w przepisach
podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży jak również adresu poczty elektronicznej,
telefonu, danych adresowych dotyczących dostawy towaru;
Kto może mieć dostęp do podanych nam danych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora
obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, usługi kurierskie i
pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem
plus 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w
obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w
zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator
może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych
powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu do wobec przetwarzania danych osobowych,
6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
8. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych.
Kontakt w sprawie danych osobowych
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania
informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.
Użytkownik może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych a
także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej
części. W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod
adresem e-mail: biuro@ozinga.pl lub listownie na adres: OZINGA Tomasz Korczyński, ul.
Herbaciana 5; 58-240 Piława Górna